W PROFESJONALNY SPOSÓB DOZORUJEMY POWIERZONE NASZEJ OCHRONIE OBIEKTY TYPU:

 • Centra biznesowe
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy przemysłowe
 • Osiedla strzeżone
 • Firmy budowlane
 • Instytucje Państwowe

Do usługi ochrony obiektów również istnieje możliwość montażu systemu monitoringu wizyjnego, alarmowego i antynapadowego oraz podjazdów Grup Interwencyjnych.

Posterunek doraźny posiadłości

Wyjeżdżasz na wakacje z rodziną i okazało się, że Twój system alarmowy uległ uszkodzeniu, a Ty wyjeżdżasz następnego dnia.

Trochę patowa sytuacja nieprawda? Rzadko kiedy się zdarza się, by serwis zaraz po Twoim zgłoszeniu przybył na miejsce i usunął usterkę? 

Naprzeciw Twojego problemu wychodzimy my. 

Nasi pracownicy dozoru zabezpieczą Twój dobytek, pilnując posiadłości zewnątrz nawet przez 24h.

Czas ochrony doraźnej ustalamy indywidualnie z klientem. 

Posterunek doraźny firmy

Potrzebujesz ochrony doraźnej swojego przedsiębiorstwa? Służymy naszą usługą ochrony doraźnej dla firm.

Życie nie oszczędza nam sytuacji, w których musimy działać natychmiast, by zabezpieczyć majątek, na który przecież tak ciężko pracujesz.

Skontaktuj się z nami i w szybki sposób zapewnij swojej firmie bezpieczeństwo, a sobie spokój. 

kadra kierownicza

Nasza kadra kierownicza posiada odpowiednie szkolenia, doświadczenie i wykształcenie do wykonywania czynności dozoru.

Nasze usługi realizujemy podejmując systematycznie dodatkowe działania:

 • całodobowy nadzór nad wykonywaniem usługi
 • natychmiastową reakcję na nienależyte wykonywanie usługi
 • dyspozycyjność koordynatora
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania

pracownicy dozoru

 • zatrudniamy pracowników z wieloletnim doświadczeniem
 • weryfikujemy pracowników pod względem przydatności na poszczególne obiekty
 • prowadzimy szkolenia pracowników przed rozpoczęciem wykonywanej usługi
 • podnosimy umiejętności naszej kadry poprzez dodatkowe szkolenia i samokształcenie
 • prowadzimy szczegółowy i wnikliwy proces rekrutacji pracowników

Nasi pracownicy

Każdy pracownik dozoru w granicach chronionego obiektu i obszaru, oprócz podstawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spełnia następujące funkcje:

 • reprezentacyjną,
 • informacyjną,
 • otwartości na uwagi, krytykę i skargi,
 • interwencyjną.

Funkcja reprezentacyjna

Pracownik dozoru w pierwszej kolejności utożsamiany jest z firmą, dla której świadczy usługi. Od jego postawy w dużej mierze zależy samopoczucie klienta i opinia o
firmie, dla której świadczy usługi oraz o firmie swojego pracodawcy.

Funkcja informacyjna

Aby godnie i profesjonalnie spełniać funkcję informacyjną pracownik dozoru powinien:

 • dobrze znać topografię obiektu
 • znać bieżące informacje dotyczące funkcjonowania obiektu
 • nie lekceważyć żadnego pytania
 • odpowiadać w sposób jasny i rzeczowy

Funkcja otwartości na uwagi, krytykę i skargi

Bez względu na to czy skarga jest uzasadniona czy nie, pracownik dozoru powinien wykazać:

 • zainteresowanie tym, co ma do powiedzenia druga osoba
 • cierpliwość, czyli umiejętność spokojnego wysłuchania całej wypowiedzi drugiej osoby
 • obiektywizm- umiejętność powstrzymywania się od przypisywania wypowiedziom drugiej osoby
  intencji sprzecznych z wypowiadanymi słowami
 • otwartość na drugiego człowieka, na to że jest inny ode mnie oraz akceptacja i szacunek dla
  drugiej osoby, niezależnie od jej poglądów i sądów
 • życzliwość – cecha, która sprawia, że pojawia się atmosfera aprobaty, zrozumienia i
  konstruktywnego rozwiązywania problemów

Funkcja Interwencyjna

W życiu codziennym, a w szczególności przy wykonywaniu tak specyficznych zadań jakie stoją przed pracownikami dozoru (np. podjęcie interwencji w związku z
popełnieniem czynu zabronionego lub zachowania chuligańskiego), może dojść do sytuacji
konfliktowych.

Aby tego uniknąć pracownik ochrony powinien:

 • wszelkie interwencje wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przeprowadzać
  zgodnie z obowiązującym prawem
 • w trakcie interwencji przestrzegać praw człowieka i bezwzględnie zachowywać ludzką godność
 • w razie konieczności wyrządzenia komuś…. dolegliwości (np. sprawcy kradzieży w trakcie jego
  ujęcia), dolegliwość ta zawsze musi być ograniczona do niezbędnego minimum
 • w swoich działaniach bezwzględnie zachować bezstronność i dążenie do prawdy
 • wolno poświecić dobro mniejszej wagi dla ratowania dobra wyższej wartości tylko wówczas, gdy
  zamierzony efekt byłby niemożliwy do osiągnięcia w inny sposób
 • panować nad swoim zachowaniem, emocjami (emocje biorą górę nad rozsądkiem)
 • nie działać pod aplauz osób postronnych
 • rozum przed siłą (najpierw ostrzeżenie, później perswazja na końcu interwencja)