Nasi pracownicy

Każdy pracownik dozoru w granicach chronionego obiektu i obszaru, oprócz podstawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spełnia następujące funkcje:

 • reprezentacyjną,
 • informacyjną,
 • otwartości na uwagi, krytykę i skargi,
 • interwencyjną.

Funkcja reprezentacyjna

Pracownik dozoru w pierwszej kolejności utożsamiany jest z firmą dla której świadczy usługi. Od jego postawy w dużej mierze zależy samopoczucie klienta i opinia o
firmie dla której świadczy usługi oraz o firmie swojego pracodawcy.

Funkcja informacyjna

Aby godnie i profesjonalnie spełniać funkcję informacyjną pracownik dozoru powinien:

 • dobrze znać topografię obiektu,
 • znać bieżące informacje dotyczące funkcjonowania obiektu,
 • nie lekceważyć żadnego pytania,
 • odpowiadać w sposób jasny i rzeczowy,

Funkcja otwartości na uwagi, krytykę i skargi

Bez względu na to czy skarga jest uzasadniona czy nie, pracownik dozoru powinien wykazać:

 • zainteresowanie tym, co ma do powiedzenia druga osoba,
 • cierpliwość, czyli umiejętność spokojnego wysłuchania całej wypowiedzi drugiej osoby,
 • obiektywizm- umiejętność powstrzymywania się od przypisywania wypowiedziom drugiej osoby
  intencji sprzecznych z wypowiadanymi słowami,
 • otwartość na drugiego człowieka, na to że jest inny ode mnie, oraz akceptacja i szacunek dla
  drugiej osoby niezależnie od jej poglądów i sądów,
 • życzliwość- cecha, która sprawia, że pojawia się atmosfera aprobaty, zrozumienia i
  konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Funkcja Interwencyjna

W życiu codziennym, a w szczególności przy wykonywaniu tak specyficznych zadań jakie stoją przed pracownikami dozoru (np. podjęcie interwencji w związku z
popełnieniem czynu zabronionego lub zachowania chuligańskiego), może dojść do sytuacji
konfliktowych.

Aby tego uniknąć pracownik ochrony powinien:

 • wszelkie interwencje wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przeprowadzać
  zgodnie z obowiązującym prawem,
 • w trakcie interwencji przestrzegać praw człowieka i bezwzględnie zachowywać ludzką godność,
 • w razie konieczności wyrządzenia komuś…. dolegliwości (np. sprawcy kradzieży w trakcie jego
  ujęcia), dolegliwość ta zawsze musi być ograniczona do niezbędnego minimum,
 • w swoich działaniach bezwzględnie zachować bezstronność i dążenie do prawdy,
 • wolno poświecić dobro mniejszej wagi dla ratowania dobra wyższej wartości tylko wówczas, gdy
  zamierzony efekt byłby niemożliwy do osiągnięcia w inny sposób,
 • panować nad swoim zachowaniem, emocjami (emocje biorą górę nad rozsądkiem),
 • nie działać pod aplauz osób postronnych,
 • rozum przed siłą (najpierw ostrzeżenie, później perswazja na końcu interwencja).